FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

२०७८-०९-१८ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयहरु

मिति २०७८ साल पौष १८ गतेका दिन बसेको नगर कार्यपालिकाको पाँचौ बैठकबाट देहाय बमोजिमका निर्णयहरु पारित गरियो ।

निर्णय नं १ 

यस नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको मिति 2078/07/14 गतेका दिन बसेको तेस्रो बैठकले गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयनको अवस्था बारे बैठकमा जानकारी गरियो । साथै तेस्रो बैठकले गरेका निर्णयहरु मध्ये अधिकांश निर्णयहरु कार्यान्वयन भएको र कार्यान्वयन गर्न बाँकी निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित विषयगत समिति, शाखा र वडा कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने ।

 

निर्णय नं. २ : 

यस नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई, दशौं नगरसभा र अर्धवार्षिक समीक्षा तपसिलको मितिमा गर्ने र सो का लागि आवश्यक पर्ने सूचना सम्प्रेषण, प्रचार-प्रसार, नगर सभामा पेश गरिने विधेयकहरु, प्रतिवेदन तयारी लगायत अन्य व्यवस्थापकिय कार्यहरु गर्न विषयगत समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिने  ।

      तपसिल :

     क. दशौं नगर सभा : २०७८/१०/०५ गते नगर सभाहल ।

     ख. सार्वजनिक सुनुवाई : २०७८/१०/०४ गते नगर सभाहल ।

     ग. अर्धवार्षिक समीक्षा :  नगर सभाको बैठकमा पेश हुने ।

निर्णय नं. ३:

यस नगरपालिका वडा नं.११ स्थित लोकनगरमा वसोवास गरिरहेका मुक्त कमैया परिवार तथा अन्य वसोवास गरिरहेका परिवारहरुको जग्गा सम्बन्धी समस्याको बारेमा यथार्त सत्य तथ्य विवरण संकलन गर्नका लागि पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक श्री कल्पना अधिकारीको संयोजकत्वमा तपसिलका सदस्यहरु रहने गरी ५ (पाँच) सदस्यीय छानविन समिति गठन गर्ने र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन सर्वदलीय भेलाको आयोजना गरी पेश गर्ने ।

         तपसिल

     संयोजक- श्री कल्पना अधिकारी

     सदस्य-श्री डिलबहादुर परियार

     सदस्य-श्री गिता सुनार

     सदस्य-श्री शान्ति सुनार

     सदस्य सचिव -श्री इसान खत्री -सर्वेक्षक _

निर्णय नं. ४

यस नगरपालिकामा क्रियाशिल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनितिक दलहरुले विभिन्न स्मृति भवन लगायत पार्टी कार्यालय भवन निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि जग्गा माग गरेकोमा उपयुक्त स्थानमा विवाद रहित जग्गाको सम्बन्धित सँस्थाले नै खोजी गरेर नगरपालिकामा पेश गरेमा सो उपर छलफल गरी उपलब्ध गराउने ।

निर्णय नं. ५

 यस नगरपालिका समक्ष मिति 2078/09/18 गते सम्म यस नगरपालिका क्षेत्रमा औधोगिक, व्यापार तथा पर्यटन महोत्सव संचालन गर्न विभिन्न संघसंस्थाहरुले अनुमतिका लागि निवेदन पेश गरेकोमा निवेदक संघ संस्थाहरु मध्ये आपसी सहमतिको आधारमा जुन संस्थाको आयोजनामा महोत्सव संचालन गर्न सहमति हुन्छ सोही संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने शुल्क समेत बुझाउने गरी अनुमति प्रदान गर्ने।

निर्णय नं. ६

यस नगरपालिका क्षेत्रिभत्र रहेको गाउँब्लक जग्गाको नापनक्शा गर्नका लागि नापी कार्यालय, बाँकेबाट पेश भएको लागत प्रस्ताव बमोजिम विनियोजित बजेटमा नपुग हुने रकम कार्यालयको मिल्दोजुल्दो शीर्षकबाट खर्च लेखी आवश्यकता अनुसार नपुग हुने रकम आगामी नगरसभाबाट विनियोजन समेत गर्ने गरी नापी कार्यालय, बाँकेको गोश्वारा टोलीलाई कार्यादेश दिई तत्काल काम सुचारु गर्ने ।

निर्णय नं. ७

यस नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका फुसको छाना तथा अन्य खपडा, टायल, जस्ता पाता आदिको जिर्ण अवस्थामा रहेका घरको छाना भएका विपन्न परिवारहरुको नामावली विवरण सुरक्षित  नागरिक  आवास  कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ बमोजिम बढीमा ७ (सात) दिन भित्र नगरपालिकामा पेश गर्न सबै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिने ।

निर्णय नं. ८

कोहलपुर नगरपालिका, नगर शिक्षा समितिको मिति 2078/07/17 र 2078/09/02 गते बसेको बैठक र मिति 2078/07/17 गते नगर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास शाखाले गरेका निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने ।सो निर्णय बमोजिम देहायका खेलकूद प्रतियोगिता देहायको मितिमा संचालन गर्ने ।

     तपसिल :

क. मेयरकप खेलकूद प्रतियोगिता माघ 13-19 गते सम्म ।

ख. उपमेयर कप क्रिकेट प्रतियोगिता फाल्गुन पहिलो हप्ता ।

 

निर्णय नं. 9

कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.2 र 5 को सिमाना स्थित पुर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तरतर्फ द्वन्दकालीन समयमा शसस्त्र प्रहरी गणले लगाएको तारबारका कारणले उक्त क्षेत्रमा दैनिक जसो सवारी दुर्घटना हुने र पैदल यात्रुहरुलाई आवागमनमा समेत समस्या भई रहेको हुँदा सो स्थानमा रहेको तारबार तत्काल हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई अनुरोध गर्ने।

 

 

निर्णय नं. 10

नगरपालिका अन्तरगतका निर्माण सम्पन्न भई 03 नं. तथा ८ नं वडा कार्यालयको कार्यालय उदघाटनमा भएको खर्च नगरपालिकाम प्राप्त भएको बिल भरपाईका आधारमा चालु आ.व.2078/079 को चालु तथा प्रशासनिक तर्फको स्वीकृत बजेट क्र.स. 55 को अन्य कार्यालय संचालन खर्च शिर्षकबाट भुक्तानी दिने र अन्य वडा कार्यालयहरुको भवन उदघाटनका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरु सो वडा कार्यालयहरुबाट अग्रीम रुपमा नगरपालिकामा प्रस्ताव पेश गरी मागका आधारमा नगरपालिकाको कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने।

निर्णय नं. 11

यस नगरपालिकामा अमिन सहायक स्तर चौंथो तहको दरबन्दी एकको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दुई जना खटिई आएकोमा नगरापालिकाको नापी सम्बन्धी कार्यको चापलाई मध्यनजर गरी दुबैजनालाई दरबन्दी कायम गरी तलव भत्ता उपलब्ध गराउने गरी हाँजिर गराउने । साथै मन्त्रालयको विभिन्न मितिको पत्रानुसार यस नगरपालिकाकमा हाजिर भै कार्यरत अधिकृत छैंठौ श्री लक्ष्मी योगी लगायत विभिन्न सेवा समूहका सबै कर्मचारीहरुको हाजिर भएको मिति देखि लागुहुने गरी पदस्थापना गर्ने।

निर्णय नं. 12

यस नगरपालिकालामा æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Aoj;foL O{hfhtsf] nflu k|fKt ePsf lgj]bgx? dWo] पिगाक्ष कन्ट्रक्सन, कोहलपुर-11, बाँकेnfO{ æ3Æ ju{sf] lgdf{0f Aoj;foL O{hfht kq lbg] .

निर्णय नं. 13

     यस नगरपालिकाको तर्फबाट एम.बी.बी.एस अध्ययन छात्रबृत्तिका लागि प्रकाशित सूचना बमोजिम प्राप्त भएका आवेदनहरु मध्ये एम.बी.बी.एस अध्ययनका लागि कलेजमा भर्ना भएका तपसिलका आवेदकहरुलाई नगरपालिबाट सोहि शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाट प्रदान गरिने ५० -krf;_ प्रतिशत छात्रबृत्तिको सन्दर्भमा कार्यविधिबमोजिम हुनेगरी दामाशाहीको दरले छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो ।

            तपसिल M

       1. विनिता लम्साल- कोहलपुर-११, बाँके ।

      2. उज्जवल गिरी - कोहलपुर-11, बाँके ।

 निर्णय नं. 14

यस नगरपालिकाको चालु आ.व.2078/079 को वार्षिक स्वीकृत "सिकलसेल एनिमिया ल्याव संचालन तथा संचेतनामुलक कार्यक्रम "का लागि विनियोजित रकम रु.25,00,000।-(अक्षेरुपी पच्चिस लाख) लाई मिति2078/09/16 गतेका दिन बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकको निर्णय अनुसार तपसिलको शिर्षकमा बाँडफाँड गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

           तपसिल :

क्र.स.

क्रियाकलाप/शिर्षक

रकम रु.

कैफियत

1

तलब तथा पारिश्रमिक

12,00,000.00

ल्याब कर्मचारीहरुका लागि

2

संचेतनामूलक कार्यक्रम

500,000.00

सिकलसेल एनिमिया सम्बन्धी

3

मेशिनरी औजार मर्मत

400,000.00

 

4

परामर्श सेवा

100,000.00

 

5

कार्यक्रम व्यवस्थापन खर्च

300,000.00

 

 

जम्मा

25,00,000.00

 

 

 

 

निर्णय नं. 1५

चालु आ.व.2078/079 को वडा नं.०1 को वार्षिक स्वीकृत वडागत कार्यक्रम "कार्यालय फर्निचर" योजनाका लागि विनियोजित रकमलाई वडा समितिको सिफारिस बमोजिम तपशिलको योजनामा संशोधन गरी काम गर्ने ।

      तपसिल :

    घटाउने शिर्षकहरुः

 
 
 
 
 

बढाउने शिर्षकहरुः

 

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

खर्च शीर्षक

स्रोत

जम्मा

सि.नं.

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

स्रोत

जम्मा

 

 

कार्यालय फर्निचर

३११२३

 

आन्तरिक श्रोत - नगद

 

5००,00०.0

सेवाग्राही कक्ष, स्टिलको खानेपानी ट्याङ्की र कार्यालयको हलमा मञ्च निर्माण

आन्तरिक श्रोत - नगद

 

200,000.0

 

 

 

 

 

2

कार्यालय फर्निचर, कार्यालय परिसरमा गार्डेन निर्माण र कार्यालयको अन्य मर्मत

 

आन्तरिक श्रोत - नगद

 

100,000.0

 

 

 

 

 

3

पुरानो भवनको झ्याल ढोकामा जाली फिटिङ्ग, सिढि निर्माण र तारबार

आन्तरिक श्रोत - नगद

 

100,000.0

 

 

 

 

 

4

कार्यालयको प्रशासनिक कक्षमा एयर कन्डिसन जडान

आन्तरिक श्रोत - नगद

 

100,000.0

 

जम्मा

 

 

5००,00०.0

 

जम्मा

 

5००,00०.0

 

 

 

 

निर्णय नं. 1६

यस नगरपालिका अन्तरगतको चालु आ.व.2078/079 क्र.स.65 "राजश्व सुधार तथा संभाव्यता अध्ययन" को कार्य लुम्बिनी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट हुने भएको हुँदा सो योजनाका लागि विनियोजित भएको रकम रु.500,000.0(अक्षेरुपी पाँचलाख)आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन हुने गरी बालमैत्री वडा र नगरपालिका घोषणा कार्यक्रमका लागि रकमान्तरण गर्ने ।

     तपसिल :

    घटाउने शिर्षकहरुः

 
 
 
 
 

बढाउने शिर्षकहरुः

 

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

खर्च शीर्षक

स्रोत

जम्मा

सि.नं.

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

स्रोत

जम्मा

 

 

राजश्व सुधार तथा संभाव्यता अध्ययन

२२४११

आन्तरिक श्रोत - नगद

 

5००,00०.0

वालमैत्री  वडा तथा नगरपालिका घोषणा कार्यक्रम

 

आन्तरिक श्रोत - नगद

 

500,000.0

 

जम्मा

 

 

5००,00०.0

 

जम्मा

 

5००,00०.0

 

 

 

निर्णय नं. 1७

कोहलपुर एग्रो मिट प्रोसेसिङ्ग एण्ड सप्लायर्स कोहलपुर-11,बाँकेले यस नगरपालिकासँग सम्झौता गरी कार्यसम्पादन गरेको विज्ञापन करको सन्दर्भमा नगरपालिका समक्ष कोभिड अवधिभरको लागि विज्ञापन कर छुटका लागि यस नगरपालिका समक्ष दिएको निवेदन सम्बन्धमा यस नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, 2078 को दफा १६ ले  कर छुट सम्बन्धी गरेको व्यवस्था बमोजिम २५ प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने । सो अवधि भन्दा अघि र पछिको कर सम्झौता बमोजिम कोहलपुर एग्रो मिट प्रोसेसिङ्ग एण्ड सप्लायर्स कोहलपुर-11,बाँकेबाट असुल उपर गर्ने ।

 

निर्णय नं. १८

 यस नगरपालिकाको " अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयन गर्ने वनेको ऐन, 2077 को दफा 27 "बमोजिम यस नगरपालिका र अपाङ्ग सशक्तिकरण एवं संचार केन्द्रका विच मिति 2077/03/04 गते भएको सम्झौंता अनुसार यस नगरपालिकाको अपांगता समन्वय समितिमा छलफल गराई सो समितिबाट निर्धारित विधि अपनाई 2078 साल माघ महिना देखि लागु हुने गरी अपाङ्गता परामर्श कक्ष स्थापना र संचालन गर्ने ।सो कार्यका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने ५० प्रतिशत लागत वापतको रकम रु.150,000।- (अक्षेरुपी एकलाख पचास हजार) नगरपालिका अन्तरगत आ.व.2078/079 क्र.स.156"सामाजिक परीक्षण "का लागि विनियोजित भएको बजेट रकम रु.150,000।- (अक्षेरुपी एकलाख पचास हजार)  आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन हुने गरी रकमान्तरण गर्ने ।

 

 

निर्णय नं. १९

 यस नगरपालिकामा कार्यरत नगर प्रहरीले खाजा खर्च वापतको सुविधाका लागि नगरपालिका समक्ष पेश गरेको निवेदन अनुसार मिति 2078 साल पौष महिना देखि लागु हुने गरी प्रतिदिन/प्रति नगर प्रहरी रु.150।-(अक्षेरुपी एकसय पचास) का दरले खाजा भत्ता आ.व.2078/079 क्र.स. 73"नगर प्रहरी परिचालन खर्च "का लागि विनियोजित बजेटबाट उपलब्ध गराउने ।

निर्णय नं. 2०

यस नगरपालिकामा विभिन्न सामुदायिक/सामाजिक संघसंस्था, सेवा प्रदायक संस्था तथा सरकारी कार्यालयबाट विभिन्न दिवस समारोह आदि कार्यको लागि आर्थिक तथा वस्तुगत सहयोगका लागि माग भै आएकोले सो सामुदायिक/सामाजिक संघसंस्था तथा सरकारी कार्यालयहरुलाई प्रमुख तथा उप प्रमुखको परामर्शमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकतले आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन हुने गरी चालु आ.व. 2078/079 मा स्वीकृत भएको मिल्दोजुल्दो शीर्षकबाट भुक्तानी हुने गरी  आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई खर्च लेखि भुक्तानी दिने ।

 

निर्णय नं. 2१

      कोहलपुर नगरपालिका अन्तर्गत सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु. विभिन्न शाखा उपशाखाहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरु, शैक्षिक संस्थाहरु लगायतका निकायहरुबाट नगरपालिकाको बजेट खर्च हुने गरी जुनसुकै कार्य गर्दा बजेट सुनिश्चित भएपछि कार्यक्रम प्रस्ताव वा लागत अनुमान अख्तियार प्राप्त अधिकारीको पुर्व स्वीकृत नगराई कुनै पनि कार्य संचालन नगर्ने ।बजेट एकीन नभई कार्यक्रम स्वीकृति नलिई कार्यसम्पादन भएमा नगरपालिकाबाट त्यस्तो कार्यक्रमको खर्च भुक्तानी नहुने ।

निर्णय नं. २२

कोहलपुर नगरपालिका वडा नं. 06 को अधुरो भवन निर्माण तथा वडा नं.4, 7,1१,12, 13 र 15 को  वडा कार्यालय भवनमा ग्रिल तथा अन्य निर्माण कार्य गर्नको लागि आवश्यक पर्ने बजेट यस नगरपालिका अन्तरगतको चालु आ.व.2078/079 मा विनियोजित तपसिलका योजना तथा कार्यक्रमबाट आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन हुने गरी रकमान्तरण गरी तोकिएको कार्य गर्ने ।

     तपसिल :

    घटाउने शिर्षकहरुः

 
 
 
 
 

बढाउने शिर्षकहरुः

 

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

खर्च शीर्षक

स्रोत

जम्मा

सि.नं.

कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम

स्रोत

जम्मा

 

 

वडा कार्यालय तथा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रको पुर्वाधार निर्माण

३११५९

राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद

 

15,००,00०.0

वडा नं.06 को अधुरो भवन निर्माण तथा वडा नं.4, 7,1१,12, 13 र 15 को  वडा कार्यालय भवनमा ग्रिल तथा अन्य निर्माण कार्य

राजस्व बाँडफाँड - संघीय सरकार - नगद

 

15,००,00०.0

 

समपुरक कोष

 

३११५९

 

आन्तरिक ऋण - नगद ऋण

 

19,००,00०.0

2

वडा नं.06 को अधुरो भवन निर्माण तथा वडा नं.4, 7,1१,12, 13 र 15 को  वडा कार्यालय भवनमा ग्रिल तथा अन्य निर्माण कार्य

आन्तरिक ऋण - नगद ऋण

 

19,००,00०.

 

जम्मा

 

 

34,0०,00०.0

 

जम्मा

 

34,0०,00०.0

 

 

 

 

निर्णय नं. 2३

       राष्ट्रिय योजना आयोगको मिति 2078/08/24 गते प्रकाशित सूचना बमोजिम यस नगरपालिकाको तर्फबाट आ.व.2079/080 का लागि समपुरक कोष र विशेष अनुदानका लागि तपसिल बमोजिमका योजनाहरु माग गर्ने।

               तपसिल :

 1. समपुर कोष तर्फका योजनाहरु :

 1. रामनगर पश्चिम विराट खानेपानीको गेट हुँदैं पुन: नेपालगंज सुर्खेत रोड जोडने बाटो कालोपत्रे ।
 2. एकतानगर देखि सिमरी गाउँहुदैं दिशाजन्य लेदो पदार्थ व्यवस्थापन केन्द्र पहुँचमार्ग निर्माण ।
 3. लखना रजगढवा हुँदैं जोगिडाँडा जोड्ने बाटो कालोपत्रे ।
 4. प्रशेनीपुर, चौधरीया, गोहवा गाउँ हुँदैं रझेना गाउँ जोड्ने बाटो कालोपत्रे ।
 5. हवलदारपुर त्रिवेणी विकास, ढोलपुर, ठाँडा हुँदै खजुरा गा.पा. जोड्ने बाटो कालोपत्रे  ।
 6. चटियाटोल देखि रझेना जोड्ने सडक स्तरोन्नति, कोहलपुर-१० ।
 7. कौशिलानगर क लाईन सड्क कालोपत्रे ।
 8. त्रि.मा.वि. चोकमा आकाशे पुल निर्माण ।
 9. मैटहवा गाउँ देखि त्रिवेणी चौक जोड्ने बाटो कालोपत्रे ।
 10. कृष्णा मा.वि. वर्दहवा गाउँ हुँदै एपिएफ स्कुल जोड्ने बाटो कालोपत्रे ।
 11. राधा प्रतिक्षालय हुँदै रझेना सडकमा जोड्ने बाटो स्तरोन्नति ।
 12. चप्परगौडी थारु गाउँ हुँदै पिपलबोट सडक स्तरोन्नति ।
 13. एकतानगर हुँदै चटार गाउँ जोड्ने सडक स्तरोन्नति ।

 

2. विशेष अनुदान तर्फका योजनाहरु :

 1. जन ज्ञानज्योति मा.वि.को विद्यालय भवन निर्माण कोहलपुर-01 कौशिलानगर ।
 2. ने.रा.आ.वि.को विद्यालय भवन निर्माण कोहलपुर-10 चटार ।
 3. ने.रा.आ.वि. को विद्यालय भवन निर्माण कोहलपुर-15, चन्नहवा ।
 4. बालशिक्षा आ.वि. को विद्यालय भवन निर्माण कोहलपुर-07, रजगढवा ।
 5. राधाकृष्ण प्रा.वि.को विद्यालय भवन निर्माण कोहलपुर-15, अकलघरवा ।
 6. सिकलसेल एनिमिया ल्याब संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम ।
 7. विपन्न दलित समुदायको आयआर्जन कार्यक्रम ।

   

निर्णय नं. 2४

     वडा समिति वडा नं. ५ को निर्णयानुसार सिफारिस भई आएको सार्वजनिक जग्गा जेसीस कोहलपुरलाई उपलब्ध गराउने प्रस्तवा स्वीकृत गर्ने ।

निर्णय नं. 2५

     कोहलपुर नगरपालिकाका २, ३, ४, ७, ९ र १५ नं. वादमा थारु सांस्कृतिक संग्राहलय/ग्राम निर्माण योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्ने ।

निर्णय नं. 2६

     यस नगरपालिकाको सेनिटरी व्यवस्थापन समितिको बैठकका विद्यालयमा छात्रा सँख्या एकीन गर्ने लगायतका भएका निर्णयहरु अनुमोदन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने ।

Pages