FAQs Complain Problems

समाचार

जन्म मिति प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/ वडा समिति /वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु १५०/
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बसाँई सरी आएको भए सो को प्रमाणपत्र
  • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
  • आवश्यक परेको खण्डमा सर्जमिन मुचुल्का