FAQs Complain Problems

समाचार

घर नक्सा नामसारी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नुपर्ने भए ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ वडा कार्यालय/ घर नक्सा शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१.स्वेच्छाले घरजग्गा बिक्रि प्रति वर्गफिट रु ३/ २.अंशवण्डा वकस पत्र प्रतिवगफिट रु १/ ३. धनीको मृत्यु भइ नामसारी प्रति वर्गफिट रु १/
आवश्यक कागजातहरु: 
 • निवेदन ।
 • घर नक्सा पास प्रमाण पत्र
 • जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपी
 • अंशवण्डा भए नाता प्रमाणित
 • नापि नक्सा
 • नाता प्रमाणित
 • तिरो तिरेको रसिद
 • आवस्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
 • ३ प्रति फोटो
 • मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
प्रक्रिया: 
 • पेश गरिएको निवेदन उपर प्र.प्र. अधिकृत द्वारा सम्बन्धित कर्मचारीलाई तोकादेश दिइने।
 • आवस्यकता अनुसार अमिन खटिइ वडा सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने
 • धनी मृत्यु भइ अंशवण्डा गर्ने भए मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र पेश गर्ने र नाता खुल्ने कागजात पेश गर्नुपर्नेछ।
 • घर धनी स्वयं उपस्थित भइ वा वारेसाना मार्फत गर्ने भए सो पेश गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गरिनेछ।
 • शाखा प्रमुखले आवश्यक प्रकृया पुगाइ तयार पारी कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गरी  नामसारी हुनेछ।