FAQs Complain Problems

समाचार

घरजग्गा नामसारी गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?

  • निवेदन ।
  • घर नक्सा पास प्रमाण पत्र
  • जग्गा धनी पूर्जाको प्रतिलिपी
  • अंशवण्डा भए नाता प्रमाणित
  • नापी नक्सा
  • नाता प्रमाणित
  • तिरो तिरेको रसिद
  • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुल्का
  • ३ प्रति फोटो
  • मालपोत र घर जग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात