FAQs Complain Problems

समाचार

एकीकृत सम्पत्ति कर /घर जग्गा कर

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन / सर्जमिन मुचुल्का गर्नु पर्ने भए बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा कार्यालय/ राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि
  • भवन नक्शा स्वीकृत प्रमाण पत्र र नक्शाको प्रतिलिपि
  • भवन / जग्गा खरिद गरेको भए मालपोतबाट रजिष्ट्रेशन पारित लिखतको प्रतिलिपि
  • नगरपालिका घोषणा हुनु पूर्व निर्माण भएका भवनका हकमा नापी नक्शा वा स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदन
  • मालपोत तिरेको रसिद
  • आ.व. ०५७/५८ पूर्व आन्तरि राजश्व कार्यालयमा कर तिरेको भए सो को प्रमाणित प्रतिलिपि
  • नागरिकता र नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि
  • मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वा रिपोर्ट