FAQs Complain Problems

समाचार

उल्लेखित बाहेक अन्य स्थानीय आवस्यकता अनुसारका सिफारिस / प्रमाणितहरु

लाग्ने समय: 
कामको प्रकृति हेरी
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख/प्र.प्र. अधिकृत / वडा अध्यक्ष / सम्बन्धित शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी  र निवेदन
  • विषय सँग सम्बन्धित प्रमाण कागजात
  • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ती कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
  • आवश्यकता अनुसार सर्जमिन मुचुलका
प्रक्रिया: 

विधिपूर्वक